LỌC TÁCH DẦU BƠM RIETSCHLE

mỗi trang
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731400-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731400-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 73 mm (C) Largest Inner Ø 22 mm (H) Total Height 83 mm (FLOW) Permissible Flow 25 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.15 Kg (J) Male BSP / G 1 Inch (O-RING) O-ring 3

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731401-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731401-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 82 mm (C) Largest Inner Ø 35 mm (H) Total Height 128 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.21 Kg (J) Male BSP / G 1.1/2 Inch (O-RING) O-ring 5

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731468-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731468-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 118 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.19 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731630-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731399-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731399-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 15 mm (H) Total Height 90 mm (FLOW) Permissible Flow 17 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.07 Kg (J) Male BSP / G 3/4 Inch (O-RING) O-ring 3

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731311-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731311-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 54 mm (C) Largest Inner Ø 16 mm (H) Total Height 139 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731023-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731023-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 25 mm (E) Smallest Inner Ø 25 mm (H) Total Height 130 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.07 Kg (O-RING) O-ring 4+4

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730946-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730946-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 25 mm (E) Smallest Inner Ø 25 mm (H) Total Height 75 mm (FLOW) Permissible Flow 0.3 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.08 Kg (O-RING) O-ring 4+4

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730937-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730937-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 45 mm (E) Smallest Inner Ø 45 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 1.6 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.22 Kg (O-RING) O-ring 5+5

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730936-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730936-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 72 mm (C) Largest Inner Ø 32 mm (E) Smallest Inner Ø 32 mm (H) Total Height 80 mm (FLOW) Permissible Flow 0.5 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.1 Kg (O-RING) O-ring 4+4

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE 731630

RIETSCHLE 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE 731630 0000

RIETSCHLE 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE 7316300000

RIETSCHLE 7316300000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE FILTER 731630

RIETSCHLE FILTER 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE FILTER 731630 0000

RIETSCHLE FILTER 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE FILTER 731630-0000

RIETSCHLE FILTER 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE VACUUM FILTER 731630

RIETSCHLE VACUUM FILTER 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE VACUUM FILTER 731630 0000

RIETSCHLE VACUUM FILTER 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
RIETSCHLE VACUUM FILTER 731630-0000

RIETSCHLE VACUUM FILTER 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
FILTER 731630

FILTER 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
FILTER 731630 0000

FILTER 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
FILTER 731630-0000

FILTER 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
SEPARATOR 731630

SEPARATOR 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
SEPARATOR 731630 0000

SEPARATOR 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
SEPARATOR 731630-0000

SEPARATOR 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
AIR OIL FILTER 731630

AIR OIL FILTER 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
AIR OIL FILTER 731630 0000

AIR OIL FILTER 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
AIR OIL FILTER 731630-0000

AIR OIL FILTER 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
AIR OIL SEPARTOR 731630

AIR OIL SEPARTOR 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
AIR OIL SEPARTOR 731630 0000

AIR OIL SEPARTOR 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
AIR OIL SEPARTOR 731630-0000

AIR OIL SEPARTOR 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
OIL MIST FILTER 731630

OIL MIST FILTER 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
OIL MIST FILTER 731630 0000

OIL MIST FILTER 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
OIL MIST FILTER 731630-0000

OIL MIST FILTER 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
EXHAUST FILTER 731630

EXHAUST FILTER 731630

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
EXHAUST FILTER 731630 0000

EXHAUST FILTER 731630 0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Mr. Thao 0985-459-559

Mr. Thao 0985-459-559

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 24
  • Hôm nay 250
  • Hôm qua 2,680
  • Trong tuần 15,681
  • Trong tháng 44,948
  • Tổng cộng 3,089,709

Quảng cáo 1

Top

   (0)